Regulamin konkursu

Postanowienia ogólne
· organizator: Point F Aleksander Liana
· miejsce odbywania się konkursu: strona internetowa www.point-aesthetics.com

Zasady i przebieg rozdań oraz wyłaniania zwycięzców

· Uczestnikiem rozdania może być każda osoba posiadająca konto na Facebooku oraz
która ukończyła osiemnaście lat.
· Wygrywa 1 osoba, która zostanie wytypowana przez organizatora. Wyniki konkursu
zostaną przedstawione oficjalnie na stronie internetowej www.point-aesthetics.com,
najpóźniej cztery dni robocze po zakończeniu konkursu.
· Wygrana osoba zostanie poinformowana o wygranej za pomocą wiadomości email oraz
telefonicznie.

Nagrodą w konkursie jest:

jedno z urządzeń z oferty dostępnej na stronie www.point-aesthetics.com

szkolenie online z obsługi urządzeni.

Jeden uczestnik może wygrać maksymalnie jedną nagrodę.

Brak możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.

Brak możliwości przenoszenia nagrody na kogoś innego.

Postanowienia końcowe

Rozdanie nie jest loteria w myśl ust. z dn. 19.08.2009.

Wysłanie zgłoszenia równa się z akceptacją regulaminu, jednocześnie wyrażam zgodę na
przetwarzanie przeze mnie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu przez
organizatora. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.

Polityka prywatności· Dane zbierane przez organizatora: Imię i Nazwisko do konkursu,
email, telefon, nazwa gabinetu, nip. Dane zbierane są wyłącznie w celu przeprowadzenia
konkursu. · Dane nie będę przekazywane podmiotom trzecim.· Dane będą
wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu· Kontakt z uczestnikiem
odbędzie się poprzez email oraz telefonicznie.Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Point F Aleksander Liana.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w: Konkursie na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia
zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w
formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na
zasadach określonych w regulaminie Konkursu a konsekwencją takiego przetwarzania
będzie ewentualna nagroda.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może
skutkować niemożliwością uczestnictwa w: Konkursie.

Nasza strona internetowa kierowana jest wyłącznie dla użytkowników, którzy posiadają formalne wykształcenie z zakresu ochrony zdrowia, medycyny estetycznej oraz dla przedsiębiorców zainteresowanych ofertą POINT AESTHETICS w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przechodząc dalej,
Oświadczasz, że: